Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Predávajúcim tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.nohatetenisky.sk je Tibor Navrátil, so sídlom J.Kráľa 1173/3, 580 06 Partizánske
IČO: 50 187 27, DIČ: 108 342 8346 zapísaný v obchodnom registri Okresného úradu Prievidza, oddiel Sro, vložka č. 65036/B (ďalej len „Predávajúci“)


Poštová adresa, kontaktná adresa a kontaktné údaje Predávajúceho sú nasledovné:

Tibor Navrátil
J.Kráľa 1173/3, 958 06 Partizánske
Telefón: 0910 235 337
E-mail: info@nohatetenisky.sk1. Identifikácia, objednávanie a nákup tovaru

1. Tovar, ktorý je predmetom predaja (s uvedením jeho stručnej charakteristiky a cien) je identifikovaný na stránkach internetového obchodu Predávajúceho na www.nohatetenisky.sk. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. Každý kupujúci kupuje tovar za ceny Predávajúceho zverejnené na stránkach internetového obchodu v čase realizácie objednávky.


2. Objednávku tovaru z internetového obchodu Predávajúceho je možné realizovať elektronicky prostredníctvom internetu.3. Tovar je možné objednať elektronicky prostredníctvom internetu až po úplnom vyplnení registračného formulára a odoslaní objednávky. Úplným vyplnením registračného formulára kupujúci súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „Obchodné podmienky“), čo potvrdzuje zaškrtnutím príslušného poľa v registračnom formulári. Obchodné podmienky platia pre každú ďalšiu objednávku registrovaného kupujúceho. Registrovaný kupujúci pri ďalšej objednávke nie je povinný potvrdzovať svoj súhlas s Obchodnými podmienkami; to neplatí v prípade zmeny Obchodných podmienok, o ktorej bude každý registrovaný kupujúci informovaný pri ďalšej objednávke.


4. Kupujúci si tovar z internetového obchodu Predávajúceho objednáva stlačením tlačidla označeného slovným spojením „objednávka s povinnosťou platby“.


5. Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a na e-mail kupujúceho bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky, čím vzniká medzi Predávajúcim a kupujúcim záväzkovo-právny vzťah, a to kúpna zmluva. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenie § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru"). Ďalšie detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru kupujúcemu bude dohodnutý e-mailom. Na kupujúcim uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.


6. Kontaktnými údajmi kupujúceho uvádzanými v registračnom formulári sú: meno, priezvisko, adresa, tel. číslo a email.


7. Množstvo tovaru a druh tovaru, ktoré môže kupujúci v internetovom obchode Predávajúceho objednať je uvedený na internetovej stránke Predávajúceho. V prípade, ak Predávajúci nemá tovar k dispozícii, zaväzuje sa o tejto skutočnosti predávajúceho vhodným spôsobom bezodkladne informovať (napr. telefonicky, alebo mailom). V takomto prípade sa objednávka považuje za neakceptovanú Predávajúcim a medzi Predávajúcim a kupujúcim nevznikne zmluvný vzťah, ani žiadne vzájomné práva a povinnosti. Predávajúci a kupujúci sa však môžu dohodnúť na neskoršom dodaní tovaru, ako vyplýva z týchto Obchodných podmienok.


2. Zrušenie objednávky


1. Objednávku i kúpnu zmluvu môže kupujúci zrušiť do 1 hodiny od objednania tovaru, a to telefonicky počas pracovných hodín, alebo mailom na telefónnom čísle, resp. mailovej adrese Predávajúceho uvedenej v záhlaví Obchodných podmienok.


2. Predávajúci je oprávnený objednávku neprijať alebo od uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ objednaného tovaru prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z objednávky alebo z kúpnej zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od Predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito Obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu kúpnu cenu, pokiaľ ju už kupujúci zaplatil.


3. Ochrana osobných údajov

1. Registrovaním v internetovom obchodne Predávajúceho dáva kupujúci súhlas Predávajúcemu k spracovaniu jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, email na účely identifikácie kupujúceho a riadneho vybavenia jeho objednávky a na účely vedenia účtovnej a daňovej evidencie Predávajúceho v súlade so všeobecno-záväznými právnymi predpismi.


2. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje kupujúci na vopred neurčenú dobu, najdlhšie však na dobu spracúvania jeho osobných údajov pre potreby účtovnej a daňovej evidencie Predávajúceho v zmysle príslušných všeobecno-záväzných právnych predpisov.


3. Kupujúci môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, a to písomným oznámením doručeným na adresu sídla Predávajúceho. Dňom doručenia takéhoto oznámenia Predávajúcemu sa rušia všetky registrácie a objednávky kupujúceho v internetovom obchode Predávajúceho.


4. Práva kupujúceho ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.


4. Spôsob dodania tovaru a dodacie lehoty

1. Tovar bude doručený kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke prostredníctvom slovenskej pošty alebo zásielkovne v priebehu 5 dní od objednania tovaru. Balík odosielame kupujúcemu až po úplnej úhrade ceny objednaného tovaru a ceny za poštovné a balné tovaru. Cena za doručenie prostredníctvom slovenskej pošty a zásielkovne je uvedená na stránkach internetového obchodu Predávajúceho vrátane DPH.


2. Ak kupujúci tovar v lehote určenej v bode 2. tohto článku neprevezme, alebo ak bezdôvodne odmietne prevziať objednaný tovar je Predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zmluvnú pokutu vo výške 5,- EUR. Kupujúci je však oprávnený bez akejkoľvek sankcie odmietnuť tovar prevziať, ak je tovar (alebo jeho obal) poškodený, ako i v prípade, ak Predávajúci porušil niektorú zo svojich povinností vyplývajúcich z článku 5. týchto Obchodných podmienok.


3. Pri preprave musí byť tovar bezpečne zabalený a prelepený páskou. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nepoškodenosť obalu i samotného tovaru. V prípade poškodenia spíše kupujúci s pracovníkom Predávajúceho (v prípade osobného odberu) alebo s pracovníkom Slovenskej pošty (v prípade zásielkového predaja) protokol o poškodení obalu, alebo tovaru s uvedením, že odmieta tovar prevziať. Na neskoršie reklamácie tovaru z dôvodu poškodenia obalu alebo tovaru Predávajúci neprihliadne.


5. Povinnosti Predávajúceho


1. Predávajúci je povinný dodať správny druh a množstvo tovaru v súlade s objednávkou kupujúceho, v dohodnutej cene.


2. Predávajúci je povinný tovar adekvátne zabaliť a zabezpečiť jeho doručenie kupujúcemu v lehote podľa týchto Obchodných podmienok. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prekážky dodania tovaru, ktoré vzniknú zavinením vyššej moci (vojna, štrajk, prírodná katastrofa a pod.).


6. Povinnosti kupujúceho


1. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať. 

2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu (v prípade dobierky vrátane ceny za dopravu tovaru, ak z týchto Obchodných podmienok nevyplýva inak) bezprostredne pred prevzatím tovaru.


7. Odstúpenie


1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmych dní od prevzatia tovaru. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od počiatku zrušuje. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese info@nohatetenisky.sk spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať Predávajúcemu okrem písomného odstúpenia od zmluvy tiež svoje meno a priezvisko, adresu, číslo objednávky, dátum objednania tovaru a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.


2. Kupujúci má právo v rámci sedemdňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť Predávajúcemu.


3. Kupujúci je spolu s odstúpením od zmluvy povinný doručiť Predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, v originálnom obale a nepoužívaný. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá. Po platnom odstúpení od zmluvy Predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady v písomnom prehlásení o odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.


4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má Predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. Predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.


5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť Predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.


6. Kupujúci je povinný v zmysle predchádzajúceho bodu Obchodných podmienok Predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.


7. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy Predávajúcemu spolu s tovarom. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. späť Predávajúcemu.


8. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred.


9. V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Obchodných podmienok v súvislosti s odstúpení od zmluvy, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto Obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.


8. Záruka a reklamácia


1. Reklamácia tovaru musí byť uplatnená písomne formou e-mailu na adresu: info@nohatetenisky.sk s uvedením konkrétnych vád tovaru, ktoré kupujúci reklamuje. Spolu s reklamáciou je kupujúci povinný doručiť Predávajúcemu na jeho kontaktnú adresu aj reklamovaný tovar.


2. Reklamácia sa vzťahuje len na vady tovaru, za ktoré zodpovedá Predávajúci. V prípade vád tovaru za ktoré Predávajúci zodpovedá, má kupujúci právo na opravu tovaru, výmenu tovaru, alebo vrátanie zaplatenej ceny (vrátane ceny za doručenie v prípade dobierky), podľa výberu Predávajúceho. V prípade vrátenia ceny bude cena (vrátane ceny za doručenie v prípade dobierky) vrátená kupujúcemu na ním určený účet, ak sa s Predávajúcim nedohodne inak.


3. Reklamácia sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené kupujúcim. Taktiež na nami vytvorené maľby, nápisy, obrázky, znaky, atď. ..


4. Ak Tovar vykazuje zjavné vady, t.j. najmä ak je tovar kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia kupujúceho.


5. V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe vady tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu.


6. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.


7. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou, zodpovedná osoba Predávajúceho tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie, ktorým je dátum prijatia od poštového doručovateľa. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá; Predávajúci odporúča tovar poistiť.


8. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených všeobecne-záväznými právnymi predpismi. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.


9. Záručnú opravu tovaru zabezpečí Predávajúci. Predávajúci v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s ustanoveniami všeobecne-záväzných právnych predpisov.


10. Reklamácie, vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.


9. Záverečné ustanovenia


1. Tieto Obchodné podmienky a právny poriadok Slovenskej republiky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.


2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Obchodných podmienkach je splnená umiestnením zmenených Obchodných podmienok na stránke internetového obchodu Predávajúceho, kedy zmena nadobúda účinnosť.


3. Vyplnením registračného formulára alebo nahlásením registračných údajov operátorovi kupujúci potvrdzuje, že ste si tieto Obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


4. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na stránkach internetového obchodu Predávajúceho a voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.


Orgán dozoru a dohľadu

Slovenská obchodná inšpekcia
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
A. Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1
tel. č. 046/5422 771 , fax. č.: 046/5420 685V Partizánskom dňa 1.4.2016